KIKINDA- Odgovor na ovo pitanje istraživački tim Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, dobiće nakon istraživanja koje je započelo u petak, a trajaće do srede, 15. aprila.

Na elektronskoj sednici Nastavno-stručnog veća, održanoj od 8. do 10. aprila, doneta je odluka da VŠSSOV bude nosilac projekta “EKSPLORACIJA ADAPTACIJE STUDENATA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U KIKINDI NA KRIZNU SITUACIJU IZAZVANU PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19”.

Autorka projekta, dr Jelena Mićević Karanović, ističe da se osnovno istraživačko pitanje odnosi na ispitivanje da li je krizna situacija izazvala i krizna stanja kod studenata osnovnih i master strukovnih studija. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje i dopunili nalazi, neophodno je odgovoriti i na druga istraživačka pitanja vezana za protektivne faktore koje ispitanici koriste, psihološke resurse koje poseduju i koriste kako bi se adaptirali i prebrodili novonastalu, iznenadnu i neočekivanu kriznu situaciju.

Cilj ove eksplorativne studije je da istraži oblast u kojoj ne postoji dovoljno teorijskih i empirijskih nalaza, i da na deskriptivnom nivou dâ odgovore na istraživačka pitanja, objasni nalaze i pruži konkretne preporuke u aktuelnom trenutku, u toku pandemije i proglašenja vanrednog stanja u Srbiji. Primenjeni metod je neeksperimentalan, onlajn anketno istraživanje na uzorku, kao i analiza sadržaja odgovora dobijenih na pitanja otvorenog tipa.

Rezultati će biti predstavljeni deskriptivno, kvalitativni odgovori biće kvantifikovani, a nalazi će biti implementirani u vidu monografije objavljene na sajtu VŠSSOV, sa ciljem informisanja studenata i šire čitalačke publike; izmene nastavnih sadržaja koji će se odnositi na prevenciju i zaštitu zdravlja, uz obogaćivanje postojećih sadržaja koji se odnose na adaptaciju na kriznu situaciju, pre svega, u oblasti medicinskih, psiholoških i pedagoških nauka.

Davanje konkretnih preporuka kako da se studenti, vaspitači i predškolska deca što bolje adaptiraju na kriznu situaciju izazvanu pandemijom virusa Covid-19. Članove istraživačkog tima  čime zaposleni u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača:

dr Jelena Mićević Karanović, doktor psiholoških nauka i profesor strukovnih studija za psihološku grupu predmeta

dr Angela Mesaroš Živkov, doktor metodike nastave i profesor strukovnih studija u oblasti pedagoških i andragoških nauka

dr Milanka Maljković, doktor pedagoških nauka i profesor strukovnih studija u oblasti pedagoških nauka – metodika nastave

dr Rosa Šapić, doktor medicinskih nauka, specijalista neuropsihijatar i profesor strukovnih studija u oblasti medicinskih nauka

dr Dragana Malešević, doktor didaktičko-metodičkih nauka, doktor pedagoških nauka i profesor strukovnih studija za pedagošku grupu predmeta

dr Vladimir Varađanin, doktor nauka u oblasti menadžmenta i biznisa, rukovodilac za informacione sisteme i tehnologije

mr Srbislava Pavlov, magistar u oblasti pedagoških nauka i predavač za pedagošku grupu predmeta;

Ana Vukobrat, master pedagog i asistent u oblasti pedagoških i andragoških nauka

Tanja Brkljač, diplomirani filolog Engleskog jezika i književnosti- master i nastavnik stranog jezika.