KIKINDA- U Federaciji Bosne i Hercegovine je u toku Projekat registracije nepokretnosti koji se odnosi na usklađivanje podataka o nepokretnostima između katastra i zemljišne knjige. Cilj projekta je zamena starih zemljišnih knjiga u cilju objedinjavanja i uspostavljanja jedinstvene evidencije o nepokretnostima s kojim mnoga izbegla lica nisu upoznata.

Kako bi lica izbegla iz Federacije Bosne i Hercegovine bili upućena u svoja prava u postupku registracije nepokretnosti u tom entitetu, Vlada Republike Srpske donela je odluku kojom je formirano šest kancelarija za pružanje besplatne pravne pomoći.

Kancelarije su uspostavljene u okviru Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIP-a) i to u sledećim gradovima: Banja Luci, Mrkonjić Gradu, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Opštini Nevesinje. Takođe, formirana i kancelarija u Novom Sadu, u bulevaru Kralja Aleksandra broj 14 (tel:021/382-1157) i u Beogradu, ul. Gavrila Principa 13 (tel: 064/5145877). Postupak za prijavu prava na nekretninama je sledeći.

Opštinski sudovi preko svojih Zemljišno-knjižnih kancelarija objavljuju informacije o usklađivanju u „Službenom Glasniku Bosne i Hercegovine“ „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini u kojima pozivaju vlasnike koji imaju nepokretnosti u određenim katastarskim opštinama da prijave svoja prava na nepokretnostima u roku od 60 dana.

Lica koja nisu imala saznanja o najavi postupka uspostavljanja zemljišnih knjiga po novom premeru, imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, da prijave svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nepokretnostima. Detaljne informacije mogu se dobit i na linku sa sajta Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gde je i objavljen Javni poziv https://www.fgu.com.ba/bs/novosti-pregled/javni-poziv-sistematska-zamjena-uspostava-zemljisne-knjige-po-podacima-novog-katastarskog-premjera.html