KIKINDA- S obzirom na trenutnu epidemioošku situaciju u Kikindi, nadležni su najavili pojačan inspekcijski nadzor u trgovinskim i ugostiteljskim objektima, kao i u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju.

normalizacija od utorka 1U skladu sa zaključcima Vlade Republike Srbije, kao i na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, a obzirom na trenutnu situaciju u gradu Kikindi, poznate su i visine novčanih kazni za pravna i fizička lica.

trg 1

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2). Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

P1230704Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2). Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života, u vreme proglašene epidemije (član 46a stav 3). Visine novčanih kazni, u pisanoj izjavi, naveo je Petar Žigić, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove.