KIKINDA- Sprečavanje sekundarne viktimizacije žrtava nasilja mora postati prioritet u postupanju svih profesionalaca koji se bave njihovom zaštitom. To je zaključak sastanka “Multisektorska razmena lokalnih praksi: Kako čuvamo pravo na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja?”.

O ovoj temi diskutovali su članovi i članice Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Kikinde i to iz Centra za socijalni rad i Policijske upraveKikinda. Pored ostalih, sastanku su prisustvovale predstavnice Udruženja Roma iz Novog Bečeja, kao i predstavnica Pokrajinskog zaštitnika građana.

Tanja Grujić, iz kikindskog Centra za socijalni rad, ukazala je na značaj čuvanja prava na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima. Mitar Đurašković iz Direkcije policije, Kancelarije MUP-a za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, izjavio je da je u finalnoj fazi izrada “Instrukcije o postupanju policijskih službenika u slučaju sumnje na trgovinu ljudima”u kojoj je poseban akcenat stavljen na dužnost policijskih službenika da pretpostavljenu žrtvu informišu o njenim pravima, između ostalih i pravima na poverljivost i privatnost.

Branislav Rankov, viši javni tužilac iz Subotice, naglasio je da se žrtvama trgovine ljudima može dodeliti status posebno osetljivog svedoka, što sa sobom povlači niz mera koje treba da omoguće bolju zaštitu oštećenih u postupcima koji se vode protiv trgovaca ljudima.

Rankov je istakao koliko je važna zaštita prava oštećenih na privatnost i poverljivost podataka o ličnosti u krivično-pravnom postupku, kao i da se strogo mora voditi računa da identitet oštećenih ne sme postati poznat široj javnosti, kao i druge infromacije koje su deo postupka, a koji nanose direktnu štetu žrtavama.

On je prepoznao ulogu Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima u prevenciji i podizanju svesti, te edukaciji i profesionalaca i građana o ovoj važnoj temi. Pored predstavnika Lokalnog tima iz Kikinde, sastanku su prisustvovali i njihove kolege  iz Subotice i Sombora, kao i predstavnica Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tu su bili još i predstavnici organizacije Partneri za demokratske promene i NVO Atina- Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Ovaj sastanak sprovodi se u sklopu projekta “Sačuvaj privatnost- odupri se pritisku”, a predstavlja podršku braniteljima ljudskih prava, organizacijama civilnog društva i ugroženim grupama u odbrani prava na privatnost.