KIKINDA- Sve rekli u saopštenju! Nakon negodovanja kikindskih preduzetnika zbog, kako kažu, neočekivano visokih janurskih računa za komunalne usluge, ali i reakcije lokalne samouprave da će poništiti decembarsku skupštinsku odluku o poskupljenju, ukoliko se hitno ne promeni metodologija obračuvanja, oglasila se i kompanija FCC Kikinda d.o.o. Saopštenje prenosimo u celini.

Januarski računi za komunalne usluge sakupljanja, transporta i odnošenja otpada obračunati su u skladu sa Odlukom o povećanju cena usluga sakupljanja i deponovanja otpada na teritoriji grada Kikinde, na koju je Skupština grada Kikinde 20.12.2023. godine dala saglasnost nakon godinu dana od dana upućivanja Zahteva za promenu cena koji je podnet u skladu sa članom 28. Zakona o komunalnim delatnostima. Prethodna saglasnost data je donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na odluku privrednog društva FCC Kikinda d.o.o. o povećanju cena usluga koje ovo Društvo vrši na području grada Kikinda, od strane Skupštine grada.

Prethodno imenovanom odlukom, kompanija FCC izašla je u susret gradu Kikinda kao i svim korisnicima sa područja grada Kikinde, te je novim cenovnikom predvidela za preduzetnike i popust, odnosno mogućnost ostvarivanja prava na umanjenu cenu za sve preduzetnike koji registrovanu delatnost obavljaju u okviru stambenog prostora u kome već plaćaju račun za komunalne usluge sakupljanja, iznošenja i transporta komunalnog otpada kao fizička lica i to: ukoliko delatnost obavljaju u objektu do 50m2 – ostavaruju popust od 75% na paušalno utvrđenu cenu, a ukoliko delatnost obavljaju u objektu preko 50m2 – ostavaruju popust 75% od proizvoda jedinične cene i ukupne površine stambeno prostora.

Napred navedeno važi za redovne usluge koje kompanija FCC pruža, a korisnicima sa kojima jevprethodnih godina ugovoreno pojedinačno vršenje dodatne usluge, obračunavanje se vrši po cenama koje važe za dodatne usluge – pojedinačno ugovorene usluge sa pravnim licima (jedinica mere m3 i km za usluge transporta van redovnih ruta).

Ugovorom o poveravanju komunalnih delatnosti koji je zaključen sa gradom Kikinda propisano je obavezno davanje saglasnosti na promene cena vršioca komunalne delatnosti usled primene stope realne inflacije na početku svake godine važenja ovog ugovora, iz čega proizilazi da bi uskraćivanje saglasnosti, ili bilo kakvo odlaganje davanja saglasnosti na promenu cena grada Kikinda, vršiocu komunalne delatnosti da po zakonskom i ugovorno utvrđenom osnovu povećava cene komunalnih usluga iz navedenog razloga predstavljalo znatno odstupanje od navedenog ugovora kao i prouzrokovanje materijalne štete vršiocu komunalnih usluga.

U skladu sa time, u okviru cena za redovne usluge sakupljanja i iznošenja otpada zadržana je kategorija povlašćenih cena za školske ustanove i bolnice, a za ostale kategorije iste su uvećane za stopu inflacije, kao i cena paušala u čijukategoriju je pored zadruga, udruženja, kioska i sličnih radnji uvedena kategorija za pravna lica do 50 m2, dok je cena za veći broj kvadrata koja se odnosi na pravna lica preko 50 m2 prilagođena prethodnoj kategoriji.

U ovom trenutku ne postoji pravna mogućnost da se redovne usluge sakupljanja komunalnog otpada obračunavaju na osnovu generisane količine otpada svakog korisnika, odnosno po m3, jer je Ugovorom o poveravanju komunalnih delatnosti koji je zaključen između kompanije FCC i grada Kikinde izričito propisano da se obračunavanje vrši po m2 prostora u kome se vrši registrovana delatnost za privredna društva, dok se za stanovništvo obračunavanje vrši po broju članova domaćinstva.

Promena načina obračuna iziskuje potrebu da se navedeni ugovor izmeni, odnosno aneksira u delu vezanom za obračunavanje komunalne usluge sakupljanja, odnošenja i transporta komunalnog otpada, odnosno da se aneksom istog propiše da će se obračunavanje vršiti na osnovu količine otpada, odnosno na osnovu zapremine posude a u skladu sa frekvencijom pražnjenja iste. Korisnici komunalnih usluga Grada Kikinda mogu se obratiti kompaniji FCC pisanim putem na e-mail
[email protected].